Нововоронцовська селищна рада
Херсонська область, Бериславський район

Положення про постійні комісії Нововоронцовської селищної ради

                                      

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням другої сесії селищної ради восьмого скликання

від 04.12.2020р. № 6

                                                               

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  постійні  комісії  Нововоронцовської  селищної  ради

восьмого скликання

 

  1. Основні  принципи  організації  та  роботи  постійних  комісій,

порядок  їх  утворення

     1. Організація  і робота  постійних  комісій  Нововоронцовської  селищної  ради  здійснюється  на  підставі  Конституції  України, Закону України «Про  місцеве   самоврядування  в Україні»  та  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад»,  регламенту  роботи  Нововоронцовської  селищної  ради  і  цього  положення.

     2.  Постійні  комісії  ради  є органами  селищної  ради, що обираються з  числа  її депутатів  для  вивчення, попереднього  розгляду  і  підготовки  питань, які  належать  до  її  компетенції, здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  ради, її  виконавчого  комітету.

     3. Постійні  комісії  обираються  радою  на  термін її  повноважень у складі голови  та  членів  комісії.    Депутат  селищної  ради  може  бути  членом  тільки  однієї  постійної  комісії  і працює  в ній  на  громадських  засадах.

     4. До складу  постійних  комісій  не  можуть  бути обрані  селищний  голова,  секретар  селищної  ради.

     5.  Основними  завданнями  постійних  комісій  селищної  ради  є:

          -  розроблення  пропозицій на розгляд  ради  та  безпосередня участь у

             підготовці  проэктів  рішень ради;

-  попередній  розгляд  кандидатур осіб, пропонованих  для  обрання,

             затвердження, призначення  або  погодження  відповідною  радою,

             підготовка  висновків  із  цих питань;

- підготовка рекомендацій  з питань, винесених на розгляд  ради;

- сприяння  державним  органам  і організаціям, а також депутатам 

   ради  в їх  роботі  над  виконанням  рішень  обласної,  районної  чи

  селищної  ради;

- сприяння  в  здійсненні  контролю  за розглядом і  реалізацією держав-

             ними  органами, посадовими  особами  пропозицій  і зауважень депута-

             тів, висловлених  на  сесіях селищної  ради  та засіданнях постійних

             комісій.

Виконуючи  покладені  на  них  завдання, постійні  комісії  покликані сприяти

активній  діяльності  селищної  ради  як  органові  влади  в  селищі  та вирішенню

питань територіальної  громади.

      6. Перелік  постійних  комісій  затверджується  рішенням  селищної  ради,

Виходячи з основних  напрямків  роботи  ради  та місцевих  умов. Упродовж періоду  своїх  повноважень   селищна  рада   може  утворювати  і ліквідовувати постійні  комісії,  вносити  зміни  до  їхнього  персонального складу,  обирати голів  комісій.

       7. Організація  роботи  постійної  комісії  ради  покладається  на  голову  комісії.

       8. Постійні  комісії  селищної  ради  відкритим  голосуванням  обирають  заступника  голови  комісії  та  секретаря  комісії.

       9. Постійні  комісії  підзвітні  раді  та  відповідальні  перед нею.

    10.  Постійні  комісії  здійснюють  свою роботу  гласно, на основі  колективного,  вільного,  ділового  обговорення і  вирішення  питань  функціонування  територіальної  громади.  Постійні  комісії  будують  свою  роботу  на  співпраці  з  державними  органами, громадськими  організаціями,

трудовими  колективами та  органами  самоорганізації  населення. Виробляючи  рішення  постійні  комісії  вивчають  і  враховують  громадську  думку.

 

ІІ. Повноваження  постійних комісій

      1. За  дорученням  ради, селищного  голови, секретаря селищної  ради  або за власною  ініціативою  вивчають  діяльність  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного  будівництва, готують  пропозиції  і  виносять  їх на  розгляд  ради,  розробляють  проекти  рішень  та  готують  висновки з цих питань,

виступають  на  сесіях ради  з доповідями і співдоповідями.

     2. Попередньо на  своїх  засіданнях  розглядають  проэкти програм соціально-

економічного  і  культурного  розвитку,  місцевого  бюджету, звіти про  виконання  програм  і бюджету, готують щодо  них  свої  висновки.

    3. Перевіряють  виконання  рішень  селищної  ради, контролюють  у  межах  повноважень  ради  дотримання  законодавства.

    4. Розглядають  пропозиції, заяви  та скарги  громадян.

    5. Вивчають  за  дорученням ради,  селищного  голови, секретаря селищної ради  або за  власною  ініціативою  діяльність  підзвітних  і  підконтрольних  раді та її  виконавчому   комітетові  органів,  підприємств, установ і  організацій, їхніх філіалів  і  відділень  незалежно  від  форм  власності, їх посадових  осіб, подають  за  результатами  перевірки  рекомендації на розгляд  їх  керівників, а в необхідних випадках – на розгляд  ради  або  виконавчого  комітету.

    6. Попередньо  розглядають  кандидатури   осіб,  запропонованих  для  обрання, затвердження,  призначення  або  погодження  селищною радою, готують  висновки з  цих питань.

 

ІІІ. Права  і обов’язки  комісій

      1.  Питання, які  належать до  повноважень  кількох  постійних  комісій, можуть  ініціативою  комісій,  а  також  за  дорученням  ради, її голови  або  секретаря  селищної  ради  розглядатися  постійними  комісіями  спільно.  Висновки і рекомендації,  прийняті  постійними  комісіями  на  спільних  засіданнях,  підписують  голови   відповідних  постійних  комісій.

     2. Постійні  комісії  для  вивчення  питань, розроблення  проэктів  рішень ради

можуть  утворювати  підготовчі  комісії  і  робочі  групи  із  залученням представників  громадськості, учених  і  фахівців.

     3.  Постійні  комісії з питань, які  належать  до їх компетенції, та в порядку,

визначеному  законом,  мають  право  отримувати  від  керівників  органів, підприємств,  установ, організацій  та  їх  філіалів  і  відділень,  незалежно  від  форми  власності,  необхідні  матеріали  і  документи.

     4. Рекомендації  постійних  комісій  підлягають обов’язковому  розглядові всіма  органами,  підприємствами,  установами, організаціями, посадовими особами,  яким  вони  адресовані.   Про  результати  розгляду   вжиті  заходи  комісії  мають  бути  повідомлені  у встановлений  ними термін.  У разі

 не розгляду  рекомендацій  постійних комісій  вони можуть  звернутися  в раду  з пропозицією  про притягнення  до  відповідності  по садових осіб.

      5. Член постійної комісії  зобов’язаний  брати участь в роботі  комісії, сприяти втіленню  в життя  її  рішень, виконувати  доручення  комісії.

     6. Член  постійної  комісії  має  право  ухвального голосу  з усіх питань, які  розглядаються  на  засіданнях  комісії,  має   право  пропонувати  питання  для  розгляду  постійної  комісії  та  брати участь  у їх  підготовці  й обговоренні, вносити  пропозиції  про  заслуховування  звіту  чи  інформації  посадових осіб на засіданнях  комісії.  Член  постійної  комісії, пропозиції  якого не  отримали підтримки  більшості   в комісії  може  винести  їх на  розгляд  ради.

      7. Члени  постійних  комісій  на  час  засідань  комісій, а також  для  виконання  доручень   звільняються  від  виконання  виборчих  або  службових  обов’язків  з  відшкодуванням  середнього заробітку  за  основним  місцем  праці  та інших  витрат, пов’язаних  з  депутатською  діяльністю,  за  рахунок селищного бюджету.

 

ІV. Порядок  роботи  постійних  комісій

     1. Постійні  комісії  селищної ради  працюють  відповідно  до піврічних планів  робіт, затверджених  на їх  засіданнях,  виходячи  з  плану  роботи селищної  ради.

    2. Засідання постійних  комісій  скликаються  за  необхідністю . Голова, заступник голови  комісії  або за  їх  дорученням секретар  не  пізніше як за 3 дні до  призначеного   терміну  доводить до відома  членів  комісії та запрошених про день,  годину, місце  проведення  і  порядок  денний  засідання  постійної комісії.

          Про час, місце  проведення засідання  та питання, що виносяться на обговорення, повинно бути розміщено відповідне повідомлення на веб-сайті ради, здійснено розсилку електронною поштою на адреси депутатів.

    3. У засіданні  постійних  комісій  мають  право брати участь з  правом дорадчого  голосу члени  інших  комісій,  а також  запрошені  депутати  вищого рівня,  працівники  виконавчого  апарату  селищної ради та  депутати  ради.

    4.  На  засідання  постійних  комісій  можуть  запрошувати  представників державних  органів,  політичних  партій, громадських  організацій, трудових колективів,  органів  самоорганізації  населення. Постійні  комісії  можуть  проводити виїзні  засідання.

     5. Засідання  постійної  комісії  є  правочинним, якщо  в ньому  взяла  участь не менш  як  половина  від  загального складу  комісії.  У разі  неможливості прибути  на  засідання  член  комісії  повідомляє  про це голову  постійної  комісії.

      6. Усі  питання  в  постійній  комісії вирішуються  голосуванням (більшість голосів  від  загального складу членів  комісії). Під час  проведення  спільних засідань  рішення  приймаються  простою  більшістю  голосів  від  загального складу  членів  кожної  комісії.

      7. Голова  постійної  комісії:

          - скликає і веде  засідання  комісії;

          - дає  доручення  членам  комісії, організовує  підготовку необхідних

            матеріалів  на  засідання;

- забезпечує участь у засіданні  комісії  представників  державних органів,

  політичних  партій, громадських  об’єднань,  трудових колективів,

  органів  самоорганізації  населення,  фахівців;

- представляє  комісію у відносинах  з  іншими органами, об’єднаннями

  громадян, підприємствами,  установами, організаціями, а також

  громадянами;

- організовує  роботу  щодо  реалізації  висновків і рекомендацій  комісії;

- інформує членів  комісії  про хід  виконання  рішень комісії  та результати

  розгляду рекомендацій посадовими особами.

На  спільному  засіданні  комісій  головує,  за  погодженням, один  із голів  цих комісій. В разі  відсутності  голови  комісії або  за  умови, коли  він не  має  змоги

виконувати зауваження  з  інших  причин,  його функції здійснює  заступник  або  секретар  комісії.

     8. Секретар  комісії:

        - повідомляє  членів  комісії  про час,  місце  і порядок  денний  засідання;

        - веде  діловодство  комісії  і протоколи  її засідань та облік  виконання

          доручень;

- стежить  за  своєчасним  поданням  виконавцями  рішень і рекомендацій

  комісії, контролює  надходження  від  них  відповідей, виконує інші дору-

  чення  комісії.

9.Засідання постійних комісій протоколюється та може фіксуватися за допомогою аудіо-, відео засобів за рішенням голови постійної комісії

     10. Рішення,  висновки,  рекомендації постійної  комісії  підписує  голова  комісії.  Рішення  або  висновки, прийняті  комісіями  спільно, підписують  голови  відповідних  комісій.  Протоколи  засідань  комісії  підписують  голови  і секретарі  комісії.

 

V.Основні  напрямки  діяльності постійних  комісій селищної ради

1.Комісія   з  питань регламенту, депутатської  діяльності та

етики, законності, правопорядку та запобігання корупційних правопорушень

- готує  висновки з питань, пов’язаних  із захистом  прав депутатів  та іншими

гарантіями депутатської  діяльності, відкликання   депутата  виборцями або достроковим  припиненням  повноважень  депутатів;

     -  готує  за  дорученням  ради  або  селищного голови  рекомендації з питань,

пов’язаних  з депутатською  діяльністю та дотриманням  норм  депутатської  етики; дотриманням  законодавства  України  підприємствами, установами, організаціями  та їх  посадовими  особами;

– попередньо розглядає, готує висновки стосовно наявності (виявлення) в нормативно-правових актах ради, проектах нормативно-правових актів положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень пов'язаних з корупцією, встановлення відсутності прямої організаційної або правової залежності працівників від їх керівника в тому числі через вирішення чи участь у вирішенні питань прийняття на роботу, звільнення, застосування заохочень, надання вказівок, тощо;

  • бере участь у  розробленні  та  здійсненні заходів  по боротьбі  із злочинністю, забезпечення  охорони громадського  порядку, по  збереження колективної  та  приватної  власності;
  • перевіряє в межах повноважень органів на території ради, подає по результатах перевірки висновки,  пропозиції на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
  • сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;
  • бере участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє в організації і перевірці їх виконання;
  • попередньо розглядає висновки щодо проектів соціальних програм або окремих їх розділів, які стосуються  питань законності і правопорядку;
  • здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.
  • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

      Комісія  заслуховує  депутата, який  порушує  регламент  селищної  ради,

Законодавство  України  з  питань  повноважень  депутата. Комісія  може приймати  щодо   депутата  такі  заходи  впливу:

- зробити  зауваження  на  закритому  засіданні;

- голосити  на  сесії  селищної  ради  факти  порушень  депутатом моральних  норм;

- зобов’язати  висловити  вибачення.

За  дорученням  ради  комісія  може  розглянути  й  інші  питання. Зокрема  організувати  допомогу  з  правових питань  депутатам  селищної  ради, працівникам  виконкому  селищної  ради, активістам,  залучаючи  до  цього спеціалістів  районної  ради  та  райдержадміністрації.

2. Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності:

-розглядає проэкти планів та програм економічного і соціального розвитку селищної ради, інших програм та селищного бюджету;

-розглядає звіти про хід виконання програм селищної ради та селищного бюджету, готує висновки, вносить ці питання на розгляд сесії селищної ради та виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;

-проводить роботу по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету;

-розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги підприємств і громадян;

-одержує від керівників підприємств, організацій і установ, що належать до власності територіальної громади або дотуються з селищного бюджету, необхідні матеріали і документи та інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів селищного бюджету;

-здійснює контроль за виконанням програм  селищної ради та селищного бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних та цільових фондів, виконанням рішень ради, подає за результатами перевірок рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

- розглядає питання щодо управління комунальним майном та об’єктами власності територіальної громади;

-попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств сіл та селища територіальної громади, створення підприємств, до статутних фондів, яких передається майно, що є у власності територіальної громади;

-розглядає питання щодо надання в оренду та оперативне управління комунального майна і цілісних майнових комплексів;

-розглядає за дорученням ради питання про передачу, в тому числі під заставу, і придбання та відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних  громад селищної ради.

-вивчає показники виконання програм економічного та соціального розвитку селищної ради по галузях, віднесених до її компетенції.

-аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.

-пропонує питання для внесення до плану роботи ради  для розгляду на пленарних засіданнях.

-організує роботу по реалізації власних висновків і рекомендацій.

-періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

 

3.Постійна комісія з питань аграрної політики та земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою:

- розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проєкти програм щодо розвитку в сільського господарства, охорони довкілля, на території громади, земельної реформи, звіти про виконання цих програм, готує проєкти рішень ради та висновки з цих питань;

– вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу, ефективного використання землі;

– розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради, з питань, що належать до компетенції комісії;

-питання щодо підготовки пропозицій  ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

- питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природо-охоронного законодавства;

- сприяє виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

- питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

 

- питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

- питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов, про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

- питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства сіл та селища, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- організовує заходи що стосуються благоустрою території селища та контролює виконання правил благоустрою селища.

 

 

4.Комісія з гуманітарних питань та соціального  захисту:

     - розглядає  проэкти  програм  селищної  ради  з  питань  сімейної  та  молодіжної  політики,    розвитку  спорту,  соціального  захисту  населення  та  інших  програм  з  питань  освіти,  медицини,  культури,  побутового  та  торгівельного  обслуговування;

- розглядає  звіти  про  виконання  програм  селищної  ради;

- вивчає  і  готує  питання  про стан  та  розвиток  освіти,  медицини,  культури,  спорту,  побутового  і  торгівельного  обслуговування та  соціального  захисту  населення,  які  вносяться  на  розгляд  ради  та  готує  висновок  з  цих  питань;

- вивчає  діяльність  підзвітних  і  підконтрольних  раді  та  виконкому   ,  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм  власності,  подає  за  результатами  перевірки  рекомендації  на  розгляд  їх  керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд  ради  або  виконкому.

- здійснює  контроль  за  виконанням  рішень ради з  питань  освіти,  медицини,  культури,  спорту,  побутового  і  торгівельного  обслуговування  та  соціального  захисту  населення.

      - за результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації;

- питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

- питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

- питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

       -  періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

 

 

 

 Секретар селищної ради                                              Л.О.Мартиненко

  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних